BMC 北京普通話中心

北京普通話中心

BMC - Beijing Mandarin Centre

- -
   首頁
   關於我們
   兒童普通話課程
   家長的話
   成人普通話課程
   企業機構量身訂做課程
   教師進修/普通話測試課程
   廣東話課程
   其他語言課程
   機構合作
   付款方法
   線上查詢
   聯絡我們 / 中心位置
   報名表(下載)
   職位空缺
   學習 - 聽故事
   學習 - 學員朗誦片段
   學習 - 普通話一點通
   報章訪問與相片集

普通話

廣州話

(bɑ̀) (bɑ̀)

阿爸/爸爸/爹地/老竇

(mɑ̄)()

阿媽/媽咪/媽媽/老媽子

()(ge)

阿哥/大佬

(jiě)(jie)

家姐/姐姐

()(di)

細佬/弟弟

(mèi)(mei)

阿妹/細妹/妹妹

()(ye) / ()()

阿爺/爺爺

(nɑ̌i)(nɑi) / ()()

阿麻/麻麻

(lɑ̌o)(ye) / (wɑ̀i)(gōng)

阿公/公公

(lɑ̌o)(lɑo) / (wɑ̀i)()

阿婆/婆婆

(shū)(shu)

阿叔/叔叔

()()

阿伯/伯伯

()(gu)

姑媽(父親的姊姊)/姑姐(父親的妹妹)

()

姨媽(母親的姊姊)/阿姨(母親的妹妹)

(jiù)(jiu)

舅父

(wɑ̀i)(sheng)

外甥

(zhí)(zi)/(zhí)()

姪子/姪女

(sūn)(zi)/(sūn)()

孫子/孫女

(biɑ̌o)((xiōng)/()/(jiě)/(mèi))

(///)

(tɑ́ng)((xiōng)/()/(jiě)/(mèi))

(///)

北京普通話中心

 Tel.: 28620012

CopyRight 2004 Beijing Mandarin Centre. All Rights Reserved.